Коваль Леонід Григорович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (4)

1. Title: Biomass as raw material for the production of biofuels and chemicals / edited by Waldemar Wdjcik, Malgorzata Pawtowska. Description: Leiden, The Netherlands : Routledge, Taylor & Francis Group, [2022] | Includes bibliographical references. Identifiers: LCCN 2021031137 | ISBN 9781032011585 (hardback) | ISBN 9781032064574 (paperback) | ISBN 9781003177593 (ebook) Subjects: LCSH: Biomass energy. | Biomass chemicals. | Biomass. Classification: LCC TP339 . B5475 2022 | DDC 662/,88—dc23 LC
2. Havrilov D., Volovyk A., Koval L., Yarovyi D. “Radio engineering frequency meter based on microcontroller for biomedical measurement systems”, Theoretical aspects of modern engineering : monograph / Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. Р. 246–250. https://doi.org/10.46299/ISG.2020.MONO.TECH.III
3. Методи і засоби для тестування оператора поліграфа: монографія [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Р. С. Белзецький, Л. Г. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 168 с. - ISBN 978–966–641–370–6.
4. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України [Текст] : монографія / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 204 с. - ISBN 978–966–641–344–7.

Навчальні посібники (2)

1. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування [Текст] : навчальний посібник / [С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль, І. С. Тимчик]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 133 с.
2. Медична апаратура спеціального призначення [Текст] : навчальний посібник / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Н. М. Гаврілова, І. С. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 160 с.

Патенти (7)

1. Пат. 152468 UA, МПК A63B 24/00, A61B 5/02. Прилад для оцінювання дрібної моторики операторів дистанційно-керованих пристроїв [Текст] / Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, С. В. Тимчик, В. І. Макогон, В. О. Гомолінський (Україна). – № u202107712, заявл. 28.12.2021, опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 131588 UA, МПК G06F 19/00, G06Q 50/22. Система для досліджування життєдіяльності пацієнта [Текст] / С. М. Злепко, Р. М. Вирозуб, С. В. Тимчик, Л. Г. Коваль, С. О. Данилков, Д. М. Барановський, О. С. Злепко, В. С. Павлов (Україна). – № u 2018 07222 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. – 5 с. : кресл.
3. Пат. на винахід №118399 Україна, МПК H02H 3/20. Пристрій захисту рентгенівського томографа (РКТ)/ В.Є. Кривоносов, С.М. Злепко, Коваль, Л.Г., О.Ю. Азархов (Україна). – № 118399, заявл. 18.04.2017 , опубл. 10.01.2019, Бюл 1. – 4 с.
4. Пат. 116642 UA, МПК A61B 5/11. Спосіб визначення рівня розвитку дрібної моторики операторів дистанційно-керованих пристроїв [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. І. Макогон, C. В. Костішин, В. О. Гомолінський, К. І. Солоденко (Україна). - № u 2016 13357 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с.
5. Пат. 121962 UA, МПК A61N 1/00, A61B 10/00. Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини [Текст] / К. С. Навроцька, С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, Л. Г. Коваль, С. В. Костішин, В. І. Макогон (Україна). - № u 2017 05840 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. - 5 с. : кресл.
6. Пат. 106342 UA, МПК G01M 9/06, G01M 15/00, B64C 39/02. Пристрій для проведення грязьових аплікаційних процедур [Текст] / С. М. Злепко, В. І. Макогон, Л. Г. Коваль, В. О. Гомолінський (Україна). - № u2015 09801 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
7. Пат. 102707 UA, МПК A61H 33/04, A61M 37/00. Пристрій для проведення грязьових аплікаційних процедур [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Л. Г. Коваль, К. С. Навроцька (Україна). - № u2015 05468 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.

Статті (23)

1. О.Н. Романюк Л.Г. Коваль В.В. Кулешов М.Д. Захарчук. Класифікація безпілотних літальних апаратів. Матеріали Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів аспірантів та молодих науковців Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи. Вінниця, 2023
2. О. Н. Романюк, А. В. Снігур, О. В. Романюк, Л. Г. Коваль, і Є. К. Завальнюк, «Апроксимація дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні поліном третього степеня», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 46, вип. 2, с. 37–43, Груд 2023.
3. Апроксимація дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні поліном третього степеня [Текст] / О. Н. Романюк, А. В. Снігур, О. В. Романюк [та ін.] // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. – Т. 46, № 2. – С. 37–43.
4. Романюк О.Н., Мельник О.В., Романюк О.В., Чехместрук Р.Ю.,Коваль Л.Г. СУПЕРСЕМПЛІНГ ЗОБРАЖЕНЬ, СФОРМОВАНИХ НА ГЕКСОГОНАЛЬНОМУ РАСТРІ. // Modern research in world science Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”.Lviv, Ukraine. 2022, pp. 517-522 . Pp. 21 - 27. URL: https://sci - conf.com.ua/iii - mezhdunarodnaya - nauchno - prakticheskaya - konferentsiya - mode rn - research - in - world - science - 12 - 14 - iyunya - 2022 - goda - lvov - ukraina - arhiv/ .
5. Романюк О. Н., Мельник О. В., Коваль Л. Г. Використання гексагональних комірок у видавничій справі. Матеріали П`ятої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», Київ: Видавничий центр КНУКіМ 2022,- С.45-47.
6. О. Н. Романюк, О. В. Романюк, С. В. Котлик, А. В. Снігур Л. Г. Коваль. Розробка моделі відбивної зданості поверхні з використанням поліномів Чебишева / ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП`ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ, 2022, N 2, -С. 45-54.
7. Розробка моделі відбивної здатності поверхні з використанням поліномів Чебишева [Текст] / О. Н. Романюк, О. В. Романюк, С. В. Котлик [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2022. – № 2. – С. 47-54. Романюк О. Н., Романюк О. В., Котлик С. В., Снігур А. В., Коваль Л. Г. Розробка моделі відбивної здатності поверхні з використанням поліномів Чебишева. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2022. № 2. С. 47-54.
8. Романюк О. Н., Захарчук М. Д., Снігур А. В., Коваль Л.В.,Михайлов П. І., Чехмейструк Р. Ю. Використання тривимірного моделювання для визначення масо-вагових характеристик людини по її антропометричним параметрам/ Прикладні питання математичного моделювання т. 4, № 2.1, 2021.-С.188-199.
9. Романюк О.Н., Коваль Л.Г., Захарчук М.Д., Котлик С.В. Комп‘ютерна програма для тренування динамічних та колористичних дій операторів безпілотних літальних Апаратів. . Інформаційні технології і автоматизація – 2021/ Матеріали XIV міжнародної науково- практичної Конференції . Одеса, 21-22 жовтня 2021р. -Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. –C. 245-247.
10. Volovyk, A., Havrilov, D., Koval, L., Vasylkivskyi, M., Yarovyi, D., & Semenov, A. (2021). Design of spectrum analyzer for radio signals. Paper presented at the 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2021 - Proceedings, 10-14. doi:10.1109/CADSM52681.2021.9385262
11. Використання графічних 3d-зображень облич для експрес-діагностування та побудови біомедичних засобів [Текст] / С. О. Романюк, С. В. Павлов, Н. В. Тітова, Л. Г. Коваль // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2021. – № 2. – С. 12-20.
12. Аналіз помилок ідентифікації і шляхи підвищення точності систем біометричної ідентифікації [Електронний ресурс] / Г. М. Новіцький, С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, І. О. Криворучко // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 2. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/605/567.
13. Кичак В. М. Моделювання процесу відбору операторів дистанційно керованих пристроїв із використанням нечіткої логіки [Електронний ресурс] / В. М. Кичак, Л. Г. Коваль, В. І. Макогон // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 3. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/608/577.
14. 3D-біопринтинг і розвиток класифікацій дентальної імплантації [Електронний ресурс] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, М. І. Паламарчук [та ін.] // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 3. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/610/578. Злепко С. М., Тимчик С. В., Паламарчук М. І., Коваль Л. Г., Душкевич А. Л. 3D-біопринтинг і розвиток класифікацій дентальної імплантації. Наукові праці ВНТУ. 2020. № 3. Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/610/578.
15. Zlepko, S. M., Koval, L. G., Shtofel, D. K., Homolinskyi, V. O., & Palamarchuk, M. I. (2020). Peculiarities of Psycho-Physiological ion of Operators for Unmanned Aviation Systems. 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). – P. 628-631.
16. Вплив якості електроенергії на роботу діагностичного медичного обладнання [Текст] / Л. Г. Коваль, В. Є. Кривоносов, М. В. Барановський [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2018. – № 3. – С. 10-17.
17. Obertyukh R.R.,Slabkyi A.V.,Marushchak M.V.,Koval L.G.,Baitussupov D.b,Klimek J. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringТом 108082018 Номер статьи 108084YPhotonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018Wilga3 June 2018 до 10 June 2018Код 140492
18. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, Wilga, Poland, 28 May 2017 до 6 June 2017. Код 130337. Volume 10445, 2017, Номер статьи 104453B
19. Nosova Y.,Shushliapina N.b,Kostishyn S.V.c,Koval L.G.c,Omiotek Z.d,Wójcik W.d,Tuleshova A. "The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis" Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 10031,100312M
20. Оптико-электронная технология для оперативного определения функционального состояния человека / С. В. Павлов, А. Н. Романюк, Л. Г. Коваль, Е. Л. Лаугс // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. - 2015. - Вип. 2. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_inf_2015_2_13
21. Медична система прийняття та підтримки прийняття рішень [Текст] / Д. Х. Штофель, Л. Г. Коваль, С. М. Злепко, Л. В. Космач // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія "Інформатика та моделювання". – 2013. – № 19 (992). – С. 167–172.
22. Злепко С. М. Нові можливості регіональних центрів комплектування Збройних Сил України [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Р. С. Белзецький // // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах / Хмельницький національний університет. – 2009. - № 2. – С. 155-158.
23. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 2. – С. 152–156.

Тези доповідей (17)

1. Майданюк В. П. Розробка фреймворку для тестування мобільного додатку jetiq [Електронний ресурс] / В. П. Майданюк, І. А. Олійник, Л. Г. Коваль // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/15825.
2. Майданюк В. П. Ідентифікація об`єктів на основі google cloud vision api [Електронний ресурс] / В. П. Майданюк, А. В. Грабарчук, Л. Г. Коваль // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/15845.
3. Романюк О. Н, Захарчук М. Д., Коваль Л. Г., Чехместрук Р. Ю., Михайлов П. І Аналіз воксельної технології. Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2022 р. С.74-75.
4. Криворучко І. О. Розробка структурної схеми біотехнічної системи для визначення професійної придатності працівників дснс [Електронний ресурс] / І. О. Криворучко, Л. Г. Коваль // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2022/paper/view/15814.
5. МАРУЩАК А. В., ШМАЛЮХ В. А., РОМАНЮК О. Н., КОВАЛЬ Л. Г. КОМП`ЮТЕРИЗОВАНИЙ ВІДБІР ОПЕРАТОРІВ БПЛА Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 22-23 квітня 2021 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. – 229 с.61-63
6. Штофель Д. Х., Коваль Л. Г., Тимчик С. В. Організація людино-машинного інтерфейсу ергатичної системи оператора безпілотних літальних апаратів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я : тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18–20 травня 2021 р. : у 5 ч. Ч. IІ. Харків : ХПІ, 2021. С, 344.
7. Матеуш, В. С. Застосування технологій 3D сканування та друку для протезування верхніх кінцівок [Електронний ресурс] / В.С. Матеуш, Л. Г. Коваль, В.О. Гомолінський // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», Вінниця, 13-15 травня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2021/paper/viewFile/13426
8. Бажан В. М. Програмне забезпечення бпла [Електронний ресурс] / В. М. Бажан, О. Н. Романюк, Л. Г. Коваль // Матеріали L Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12128.
9. [Електронний ресурс] / В. А. Шмалюх, А. В. Марущак, О. Н. Романюк, Л. Г. Коваль // Матеріали L Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12155.
10. Функціональна модель процесу ідентифікації особи за венозним рисунком долоні руки [Електронний ресурс] / Г. М. Новіцький, Л. Г. Коваль, В. О. Гомолінський, В. С. Павлов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9887.
11. Костішин С. В. Інформаційна технологія психофізіологічного відбору кандидатів на контрактну службу [Електронний ресурс] / С. В. Костішин, Л. Г. Коваль, С. В. Тимчик // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4234.
12. Перспективи розвитку інформаційно-діагностичних засобів управління та захисту медичного обладнання [Текст] / В. Є. Кривоносов, Є. Л. Піротті, О. Ю. Азархов [та ін.] // Матеріали XVIII- міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2018)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 133-134.
13. Інформаційна технологія для корекції функціонального стану оператора [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль [та ін.] // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2017)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 144.
14. Коваль Л. Г. Основні фізіологічні показники та психолонічні методики для відбору операторів безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] / Л. Г. Коваль, В. І. Макогон, І. В. Костючок // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=23&mat=271.
15. Тестування і відбір персоналу: проблеми і шляхи вирішення [Текст] / Л. Г. Коваль, С. М. Злепко, С. В. Тимчик, С. П. Московко // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2015)", Одеса (Затока), 5-10 червня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 179.
16. Головня В. М. Вимірювання параметрів біологічних рідин в автоматизованих системах [Текст] / В. М. Головня, С. В. Тимчик, Л. Г. Коваль // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2014)", Одеса (Затока), 3-8 червня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 116-117.
17. Аналіз структури психологічної готовності молодих офіцерів збройних сил україни до професійної діяльності (за матеріалами літературних джерел) [Текст] / Л. Г. Коваль, С. М. Злепко, С. В. Костішин [та ін.] // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2012)", Хмельницький, 5-8 червня 2012 р. – 2012. – С. 43-44.